Država i korporacije

PROTIVIMO SE SMANJENJU DRŽAVNE NADLEŽNOSTI U KORIST KORPORACIJA

Protivimo se sporazumima koji umanjuju državnu nadležnost u korist korporacija

  1. Primjer je TTIP sporazum koji nije dan na uvid javnosti
  2. TTIP omogućuje izuzeće multinacionalnih kompanija od nadležnosti nacionalnih, ali i evropskih sudova